KALİTE POLİTİKAMIZ

MİSYON (ÖZGÖREV)

Yenilikçi, girişimci, çevreye ve insana saygılı bireyler yetiştirerek; eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

VİZYON (ÖZGÖRÜŞ)

Üniversitemizi bilim, eğitim ve topluma katkı alanlarında uluslararası tanınır ve tercih edilen bir eğitim kurumu haline getirmektir.

TEMEL DEĞER VE İLKELER

 • Bilimsellik ve akademik liyakat
 • Akademik özgürlük,
 • Katılımcılık ve demokratiklik
 • Yerel ve küresel sorunlara duyarlılık
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Yenilikçilik ve girişimcilik
 • Sürdürülebilirlik
 • Kentle bütünleşme
 • Kalite kültürü
 • Yaşam boyu öğrenmeye önem verme
 • Kuruma aidiyet
 • Süreç çözüm sonuç odaklı olma

KURUMSAL KALİTE POLİTİKAMIZ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), zengin tarihi ve kültürel mirasımızdan güç alarak ulusal ve evrensel değerleri sentezleyen, önce insan, sonra insan ve her zaman erdemli insan diyen, öğrenen ve öğreten becerilere sahip, çevreye saygılı bireyler yetiştirilmesine öncelik veren; ulusal ve uluslararası düzeyde öncelikle tercih ve takip edilme amacında olan; yeniliklere açık, özgürlükçü, girişimci ve katılımcı bir üniversite olma hedefine doğru hızla ilerlemektedir. MCBÜ; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı amacıyla verdiği tüm hizmetleri etkin, verimli ve performans odaklı sunan, ulusal ve uluslararası dış değerlendirme ölçütleri kapsamında "kalite odaklı" yönetim sistemini esas alan bir üniversitedir. Bu bağlamda;
(1) Öncelikle öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışını benimseyerek tüm iç ve dış paydaşların memnuniyetini sağlamak,
(2) Mezunların sektörde tercih edilebilmeleri için eğitim müfredatlarını uluslararası standartlar ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncelleyerek ve pratik eğitimlere sektörü dâhil ederek çok yönlü, etkin ve sürdürülebilir üniversite- sanayi iş birliğini geliştirmek,
(3) Bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek araştırma-geliştirme faaliyetlerinde en yüksek standarda erişebilmek için gerekli kaynakları sağlamak,
(4) Kaynakların etkin kullanımını sağlayarak, verimlilik ve kalite odaklı üniversite ortamını tüm paydaşlar için bir yaşam biçimi haline getirmek,
(5) Kurumsal iç değerlendirme ile birim ve programlarımızı gözden geçirerek sürekli iyileştirmeye dayalı, katılımcı, sürdürülebilir bir kalite yönetim anlayışı oluşturmak,
Kalite politikalarını benimsemektedir.

MCBÜ ARAŞTIRMA POLİTİKA BELGESİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), araştırma stratejisi olarak ülkemizin öncelikleri ve paydaşlarının talepleri doğrultusunda belirlenen araştırma faaliyetlerini desteklemektedir. MCBÜ, üniversite-sanayi işbirliğini önemseyen, ARGE ve girişimciliği destekleyen, yenilikçi araştırmaları teşvik eden araştırma stratejisini benimsemektedir. MCBÜ her alanda araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmakla birlikte, özellikle TR33 Bölgesi’nde öne çıkan, bölgenin ekonomik, bilimsel, sosyokültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunacak araştırmalara, işbirliklerine ve diğer faaliyetlere öncelik vermektedir.

Ülkemiz ekonomisinin, teknolojisinin, sanayisinin ve sosyokültürel faaliyetlerinin daha iyi bir konuma gelmesi için MCBÜ öncelikli araştırma alanlarının belirlenmesinde, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu, TÜBİTAK, Avrupa Birliği Ufuk 2020, Kalkınma Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncelikli alanlarını temel almaktadır. MCBÜ bu alanlarda, sahip olduğu bilgi birikimini ve fiziki kapasitesini harekete geçirerek toplum için katma değer yaratan, bilimsel ve yenilikçi çıktılar üretmeyi hedeflemektedir.

MCBÜ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), tarihi M.Ö. 1450-1200’lere dayanan Manisa şehrinin çok kültürlü mirasını bünyesinde hissetmekte ve bu mirastan yararlanmaktadır. MCBÜ, öğrenci sayısı bakımından Ege Bölgesi’nde önde gelen üniversiteler arasında yer almaktadır. Üniversitemiz, yerinde ve sınır ötesi uluslararasılaşma faaliyetlerini, niceliksel ilerleme ve niteliksel faktörleri de göz önünde bulundurarak bir arada sürdürmektedir. MCBÜ, uluslararasılaşma faaliyetleri kapsamında, öğrenci ve öğretim elamanı değişimi, uluslararası öğrenci çekimi, uluslararası araştırma ve proje ortaklıkları gibi faaliyetleri başarıyla yürütülmektedir. Bologna Süreci’nin bir parçası olarak ECTS Kredilendirme Sistemi, Üniversite genelinde kullanılmaktadır.

Avrupa 2020 Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme için Avrupa Stratejisi Belgesi’nde “Gençlerin, eğitim ve öğretim süreci boyunca ve işgücü piyasasına girişlerinde birçok zorluklarla karşılaştıkları” vurgulanarak eğitimde çeşitlilik ve farklı ülkelerin iş piyasalarına hazırlık yapılması ihtiyacı ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda, eğitimleri süresince öğrencilerini ve eğitimleri sonrasında mezunlarını uluslararası iş piyasalarına hazırlamak için kurdukları uluslararası işbirlikleri oldukça önemli bir yer tutan üniversitelere sorumluluklar düşmektedir. Üniversitemizde başlatılan İş Yeri Uygulama Eğitim Modeli de bu ihtiyacı karşılamayı ve öğrencilerimizin istihdam edilebilirliğini arttırmayı amaçlamaktadır.

Üniversitemizin Erasmus Politika Beyannamesi’nde Avrupa Birliği’nin (AB) Yükseköğretimde Modernleşme ve Uluslararasılaşma Gündemi desteklenmektedir. MCBÜ, yüksek kalitede, ilham verici ve kapsayıcı bir akademik kültürle öğretim yapmaya ve dünya çapında geçerliliği olan araştırmaların ortaya çıkarılması yoluyla uluslararası mükemmeliyete ulaşmaya kendini adamıştır. Bu doğrultuda, Uluslararasılaşma Stratejimiz beş temel alana odaklanmaktadır:

1. Uluslararası arenada ihtiyaç duyulan nitelikte öğrenci ve araştırmacı yetiştirmek:

Öğrencilerimizin uluslararası düzeyde girişimcilik özelliği kazanmaları Üniversitemizin temel amaçlarından birisidir. Yükseköğretimin sadece öğretimden oluşmadığı, aynı zamanda öğrencilerin iş dünyasına hazırlandıkları bir ortam olduğu bilinciyle, MCBÜ öğrencilerinin mezuniyet sonrasında uluslararası arenada iş bulabilmelerini destekleyecek uluslararası işbirlikleri hedeflenmekte, bu bağlamda AB ve ortak ülkelerle her seviyede (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) Erasmus Plus öğrenci ve akademik personel değişim programı ve işyeri eğitim modelinin uygulanması önemli bir yer tutmaktadır.

2. Yükseköğretimde kalite ve işlevselliğin artırılması, araştırma ve bilgi transferi:

Eğitimde, mezunların iş bulabilmesi, araştırmada ise bilginin yanı sıra uygulamaya yönelmek hedefinden hareketle, Üniversitemiz bünyesinde uzaktan eğitim ağlarının genişletilmesi, uluslararası eğitim imkânlarımızın tüm öğrenim düzeylerinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi önem arz etmektedir. Uzaktan ve örgün dahil olmak üzere tüm programlarımızda, öğretim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin alan deneyimlerinin güçlendirilmesi için bilgi iletişim teknolojilerinin yaratıcı ve yenilikçi boyutlarda kullanımı teşvik edilmektedir. Dünya kültürleri ile güçlü köprüler kurarak, bölgesel ve uluslararası kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak amacıyla öğrenci ve personelin bilgi transferi sağlanması ve dil becerilerini geliştirmeleri açısından uluslararası hareketliliklerden faydalanmaları özendirilmektedir.

Üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda, uluslararası öğrencilerin Üniversitemizde öğrenim görmelerine fırsat vermek amacıyla, tüm tezli lisansüstü programlarda uluslararası öğrenciler için kontenjan ayrılmaktadır. Lisans düzeyinde uluslararası öğrenci alımında kalite standartlarının sağlanması ve eğitimde kalitenin sürdürülebilir kılınması amacıyla Üniversitemiz kendi Yabancı Öğrenci Sınavını uygulamaktadır.

Üniversite-sanayi işbirliğini arttırmayı amaçlayan Manisa Teknokent, ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü arttıracak teknolojileri geliştirecek şekilde firmalara, araştırmacılara ve akademisyenlere altyapı ve üstyapı olanakları sağlamaktadır.

3.Uluslararası Bilinirlik:

Bir dünya üniversitesi olma vizyonunu benimseyen MCBÜ’nün uluslararası nitelikteki programlarını etkili biçimde yürütmek ve yurtdışı bağlantılarını güçlendirmek amacını taşıyan ve üniversitenin uluslararasılaşma stratejisine hizmet eden Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Üniversitemizin dünyaya açılan kapısı niteliğinde hizmet vermektedir. Üniversitemiz uluslararası işbirliklerinde bölgesel ve ülkesel çeşitliliğe önem vermektedir. Bu stratejiyi geliştirmek, üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak, yeni işbirlikleri sağlamak amacı ile Avrupa Uluslararası Eğitim Kurumu (European Association for International Education-EAIE) ve Study in Turkey çatısı altında birçok fuara; AB dışı ülkeler açısından, Üniversitemize tam-zamanlı öğrenci yöneltmek amacıyla yürütülen uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında, Azerbaycan, Kazakistan, Kosova, Fas vb. ülkelerdeki çeşitli eğitim fuarlarına katılım sağlanmaktadır. Buna ilaveten, Erasmus+ ve Mevlana Programları ve ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında yurtdışındaki üniversitelerden gelen çok sayıda akademik/idari heyet Üniversitemizde ağırlanmakta, yeni işbirlikleri ve araştırma projeleri geliştirilmeye çalışılmaktadır.

4.Değişim programları ve ortaklıklar:

Üniversitemizin uluslararası hareketlilik stratejisi, öğrenci ve personel hareketliliğinde ‘eşitlik/equality’ ve ‘ayrımcı olmama/non-discrimination’ prensiplerine dayanmaktadır. Her öğrenciye ve personele, programın gerektirdiği ölçütler çerçevesinde Erasmus programı dâhilinde ve dışında, uluslararası hareketlilik hakkı sağlanmaktadır.

Üniversitemiz akademik hareketliliği artırmak amacıyla uluslararası kongrelere ev sahipliği yapmakta aynı zamanda yurtdışı bilimsel etkinliklere katılımları desteklemekte ve yurtdışından konuşmacı ve araştırmacı daveti yapılmaktadır. Üniversitelerin uluslararasılaşma kapsamında uluslararası yayınların sayısının arttırılmasını önemsemektedir. Bu amaçla uluslararası veri tabanları ile basılı ve elektronik yayınların sayılarının ve çeşitliliğinin arttırılması ile Üniversitemiz personeli desteklenmektedir. Ayrıca Üniversitemiz öğrencilerin uluslararası bilimsel ve kültürel etkinliklerini artırabilmek amacıyla yurt dışı üniversiteleri ile ortak diploma programları oluşturup öğrencilerin yüksek lisans ve doktora öğrenimleri sürecine uluslararası nitelik kazandırılması hedeflemektedir.

5.Uluslararası hareketlilik kapsamında kültürel aktarım:

Küreselleşmenin beraberinde getirdiği güçlü iletişim ve dünya çapında bilgiye erişimin kolaylığı, insanlarda daha fazla merak duygusu ve başka kültürleri tanıma arzusu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda uluslararası öğrenci ve personele, Türk kültürünü tanıtmak ve özellikle öğrencilere yönelik olarak Türkçeyi öğretmek üzere, Üniversitemiz bünyesinde Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİL-MER) kurulmuştur. DİL-MER’in sadece dil öğretimi değil, aynı zamanda yerel ve ulusal kültürel değerlerimizin bizzat deneyimlenebileceği faaliyetler yapan bir organizasyon olarak görev yapmasını öngörmekteyiz.

© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası