2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

İlan Tarihi:14.04.2023 11:17:00
Güncelleme Tarihi:14.04.2023 11:27:00
 

17.01.2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yürürlük tarihi konusundaki 2020/915 Esas sayılı davada Danıştay 8. Dairesinin vermiş olduğu 14.09.2022 tarih ve 2022/4725 sayılı Kararı ile "17/1/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan 'Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer' düzenlemesi ile dava konusu edilen Yönetmelik hükmüyle getirilen kriterlerin geçmişe etkili olarak uygulanacağı ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış çalışmaların da bu kapsamda değerlendirileceği; bu durumda geçmişe etkili olacak şekilde hukuka aykırı düzenleme yapıldığı ve ilgililerin haklı beklentileri doğrultusunda, bu konuda bir geçiş hükmünün öngörülmesi gerekirken herhangi bir geçiş hükmüne de yer verilmediği anlaşıldığından bahse konu Yönetmelik maddesinin hukuka uygun olmadığı"  gerekçesiyle söz konusu yönetmelik maddesinin iptal edilmesi sonucunda Yükseköğretim Yürütme Kurulu 15.02.2023 tarihli toplantısında 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalara ilişkin olarak ilgililere başvuru imkanı tanınmasının uygun bulunduğuna karar vermiş, konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı 06.04.2023 tarih ve E.521605 sayılı yazımız ile tüm Üniversitemiz akademik birimlerine gönderilmiştir.  

2019 yılında Üniversitemizde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olarak 2020 yılındaki başvurularında  net puanı 30’un altında olduğu için başvuru yapmamış, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda nihai akademik teşvik puanı 30’un altına düşmüş veya toplam net puanında düşüş olmuş öğretim elemanlarının ekte yer alan takvim ve esaslara uygun olarak başvurularını Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına yapmaları gerekmektedir. 

  

2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Takvimi 

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formu 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yazısı 

Danıştay Sekizinci Dairesi Kararı 

27.06.2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği


3326 görüldü.    3 Paylaşıldı
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası